สถานะ

สถิติ Video On Demand -> จำแนกตามประเภท Video

# ประเภท Video จำนวนคน จำนวนครั้งที่ใช้งาน เวลาที่ใช้ (นาที)