สถานะ

สถิติ Video On Demand -> จำแนกตามวัน (จันทร์ - ศุกร์)

# วัน (จันทร์ - ศุกร์) จำนวนคน จำนวนครั้งที่ใช้งาน เวลาที่ใช้ (นาที)