สถานะ

จัดอันดับผู้ใช้บริการประจำวัน
LAB1 = ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 13
LAB2 = ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 13
LAB3 = ห้องบริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคาร 13
MOVIE_ROOM = Video On Demand

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ สาขาวิชา ประเภทผู้ใช้ นักศึกษา เพศ จำนวนครั้ง เวลาที่ใช้ (นาที)