สถานะ

สถิติการใช้งานคอมพิวเตอร์รายบุคคลประจำวัน -> แยกตามเครื่องคอมพิวเตอร์
LAB1 = ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 13
LAB2 = ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 13
LAB3 = ห้องบริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคาร 13
MOVIE_ROOM = Video On Demand

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ สาขาวิชา เครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภทผู้ใช้ นักศึกษา เพศ เริ่มใช้งาน เลิกใช้งาน เวลาที่ใช้ (นาที)