สถานะ

สถิติประตูทางเข้า -> แยกตามกลุ่มผู้ใช้บริการ

# กลุ่มผู้ใช้บริการ จำนวนคน จำนวนครั้ง