สถานะ

สถิติการใช้งานประจำวัน -> แยกตามชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์
LAB1 = ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 13
LAB2 = ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 13
LAB3 = ห้องบริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคาร 13
MOVIE_ROOM = Video On Demand

# ห้องปฏิบัติการ ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนครั้งที่ใช้งาน เวลาที่ใช้ (นาที)