เกี่ยวกับเรา.

โปรแกรมเก็บสถิติการใช้งานคอมพิวเตอร์ ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ออกแบบและพัฒนาระบบโดย: นายทองเสี่ยน จันทร์พูล (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

ห้องปฏิบัติการที่ใช้งาน :

1. ห้องบริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคาร 13 จำนวน 77 เครื่อง เริ่มใช้งาน 1 เมษายน 2561 เป็นต้นมา

2. ห้องบริการภาพยนตร์เพื่อการศึกษา ชั้น 6 อาคาร 14 จำนวน 6 เครื่อง เริ่มใช้งาน 16 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา

3. ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 13 จำนวน 100 เครื่อง เริ่มใช้งาน 15 กันยายน 2561 เป็นต้นมา

4. ประตูทางเข้าสำนักวิทยฯ ดึงขอมูลสถิติการเข้าใช้งานห้องสมุด มาแสดงที่เว็บ http://10.68.2.2 ตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม 2562

4.1 ติดตั้ง Windows 10 Pro 64 bit เพื่อให้เครื่องมองเห็น RAM 16 Gb จากเดิมเห็นแค่ 2 Gb (พ.ย. 2561)

4.2 ติดตั้ง SQL Server 2014 Enterprise (License) แทนอันเดิม ที่ใช้ SQL Server 2008 Express ซึ่งมีข้อจำกัดด้านการ Access (พ.ย. 2561)

4.3 ติดตั้ง โปรแกรมเก็บสถิติการเข้าใช้งานห้องสมุด (Pen1's software) และ โปรแกรมแจ้งเตือนหนังสือที่ไม่ถูกยืมแต่นำออกจากห้องสมุด (Pen1's software) (พ.ย. 2561)

4.4 เขียนโปรแกรมสำหรับดึงข้อมูลนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จาก Liberty ไป Update ยังฐานข้อมูลประตู

* โปรแกรมจะตรวจสอบข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงใน liberty ทุก ๆ 5 นาที

* โปรแกรมจะทำการ Mapping mifare กับ หมายเลขนักศึกษาให้อัตโนมัติ แต่นักศึกษาจะต้อง แตะที่ช่องอ่าน mifare ก่อนแล้วค่อยแตะที่ช่องอ่านบาร์โค้ดในครั้งแรก จากนั้นรอประมาณ 5 นาที จะสามารถแตะ mifare แล้วเข้าใช้บริการได้เลย

ข้อมูลที่อัพเดตมีดังต่อไปนี้

- รหัสนักศึกษา

- หมายเลข Mifare

- ชื่อ-สกุล

- คณะ (ตรวจสอบและอัพเดตใหม่ทุกคน เนื่องจากข้อมูลเดิมข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง)

- สาขา (ตรวจสอบและอัพเดตใหม่ทุกคน เนื่องจากข้อมูลเดิมข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง)

- ประเภทผู้ใช้ระบบ (บัตรสมาชิกชั่วคราว , นักศึกษา , อาจารย์ , บุคคลภายนอก)

- วันหมดอายุ ทุกคนจะหมดอายุ 6 ปี นับจากปีที่เข้าศึกษา เช่น นักศึกษาที่เข้าปี 61 ก็จะหมดอายุ ปี 67 เป็นต้น

4.5 Backup ฐานข้อมูลประตู อัตโนมัติ ทุก ๆ 2 ชั่วโมง

4.6 อัพโหลดฐานข้อมูลประตู ขึ้น Google drive เองอัตโนมัติ หลังจากที่ ตัว Backup อัตโนมัติทำงานเสร็จ

4.7 Restore เข้าฐานข้อมูลสถิติ อัตโนมัติ ทุก ๆ 2 ชั่วโมง

จำนวนเครื่อง Client : 183 เครื่อง