ติดต่อสอบถาม.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Tel. (045)-352-056
Email: info.lib@ubru.ac.th