สถานะ

สถิติการใช้งานประจำวัน -> แยกตามประเภทนักศึกษา
LAB1 = ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 13
LAB2 = ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 13
LAB3 = ห้องบริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคาร 13
MOVIE_ROOM = Video On Demand

# ประเภทนักศึกษา จำนวนคน จำนวนครั้งที่ใช้งาน เวลาที่ใช้ (นาที)
1 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 15 15 200
2 คณะเกษตรศาสตร์ 15 60 4,510
3 คณะพยาบาล 15 45 785
4 คณะแพทย์แผนไทย 15 46 1,780
5 คณะบริหารธุรกิจ 15 78 4,500