สถานะ

สถิติการใช้งานประจำวัน -> แยกตามห้องปฏิบัติการ
LAB1 = ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 13
LAB2 = ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 13
LAB3 = ห้องบริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคาร 13
MOVIE_ROOM = Video On Demand

# ห้องปฏิบัติการ หรือ Workgroup จำนวนคน จำนวนครั้งที่ใช้งาน เวลาที่ใช้ (นาที)