สถานะ

สถิติ Video On Demand -> จำแนกตามชื่อเรื่อง Video

# ประเภท Video ชื่อเรื่อง Video จำนวนคน จำนวนครั้งที่ใช้งาน เวลาที่ใช้ (นาที)