สถานะ

สถิติ Video On Demand -> แยกตามชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์

# ห้องปฏิบัติการ ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนครั้งที่ใช้งาน เวลาที่ใช้ (นาที)